Pragniemy Państwa poinformować, iż wszystkie produkty na naszej stronie objęte są gwarancją konkretnego producenta.

Okres gwarancji producenta

Producent sam określa czas trwania gwarancji na dany produkt. Jeśli jednoznacznie nie określił w niej terminu obowiązywania, to na złożenie reklamacji na podstawie gwarancji producenta kupujący ma czas dwóch lat od dnia zakupu towaru.

Kupujący, który składa reklamację na podstawie gwarancji producenta, powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została zakupiona. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wada powinna zostać usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji producent spełnił swój obowiązek (np. wydał rzecz nową, naprawił usterkę itp.), to termin gwarancji określonej przez producenta w pierwotnym dokumencie gwarancyjnym biegnie na nowo, czyli czas liczymy od dnia spełnienia obowiązku przez gwaranta (wydania nowej rzeczy, naprawienia usterki itp.).

Gwarancja producenta a odpowiedzialność sprzedawcy

Gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenia gwaranta, w którym określone są zobowiązania gwaranta, gdyby towar okazał się wybrakowany lub niezgodny z opisem. Reklamację na podstawie gwarancji producenta kupujący może złożyć tylko wtedy, gdy producent na dany towar wystawił gwarancję. Gwarancja producenta jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz. U. 2017 poz. 459) w artykułach 577-582.

Rękojmia za wady (gwarancja sprzedawcy) to ochrona prawna kupującego, w razie, gdyby towar był niezgodny z umową. Reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową kupujący może złożyć do sprzedawcy zawsze — w terminie dwóch lat od dnia nabycia rzeczy. Rękojmia za wady jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w artykułach 556-576.

Co więcej, gdy kupujący jest konsumentem, to jest jeszcze chroniony poprzez przepisy zawarte w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsumentem jest osoba, która nabywa daną rzecz w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą ani zawodową, czyli po prostu nabywa ją na użytek prywatny od przedsiębiorcy.