Promocje
AFLAMO Kominek Elektryczny Ścienny LEO
AFLAMO Kominek Elektryczny Ścienny LEO
671,00 zł 499,00 zł
szt.
AL-KO Rozdrabniacz LH 2800 Easy Crush
AL-KO Rozdrabniacz LH 2800 Easy Crush
1 149,00 zł 1 049,00 zł
szt.
Kominek elektryczny  AFLAMO VIGO biały classic
Kominek elektryczny AFLAMO VIGO biały classic
1 849,00 zł 1 479,00 zł
szt.
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa MH 5005 R
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa MH 5005 R
2 699,00 zł 2 199,00 zł
szt.
Kominek elektryczny AFLAMO VIGO dąb modern
Kominek elektryczny AFLAMO VIGO dąb modern
1 849,00 zł 1 479,00 zł
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Biały Classic
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Biały Classic
2 349,00 zł 1 879,00 zł
szt.
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa Solo 7505 VR
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa Solo 7505 VR
3 195,00 zł 2 599,00 zł
szt.
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Biały Modern
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Biały Modern
2 349,00 zł 1 879,00 zł
szt.
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa Solo 7505 V2R
AL-KO Glebogryzarka Spalinowa Solo 7505 V2R
3 600,00 zł 3 099,00 zł
szt.
Biokominek ścienny AFLAMO LINCOLN 100
Biokominek ścienny AFLAMO LINCOLN 100
1 374,00 zł 1 099,00 zł
szt.
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Dąb Classic
Kominek elektryczny LED 3D AFLAMO Vigo Dąb Classic
2 349,00 zł 1 879,00 zł
szt.
Produkt dnia
STIGA Wertykulator Spalinowy  SVP 40 B
STIGA Wertykulator Spalinowy SVP 40 B
2 753,00 zł
szt.
AL-KO Traktorek Ogrodowy T 16-95.6 HD V2
AL-KO Traktorek Ogrodowy T 16-95.6 HD V2
16 999,00 zł 12 999,00 zł
szt.
AL-KO Kosa Spalinowa Solo 116 B
AL-KO Kosa Spalinowa Solo 116 B
699,00 zł 649,00 zł
szt.
AL-KO Kosiarka Spalinowa Classic 5.18 P-A Plus
AL-KO Kosiarka Spalinowa Classic 5.18 P-A Plus
1 229,00 zł 1 099,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.otoelektro.pl/
prowadzonego przez Macieja Jagiełło pod firmą Maciej Jagiełło BAHAM
§ 1
[Definicje]
Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest
zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie
podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która
złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą
lub zawodową tego Klienta.
4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).
5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej
przez Sprzedawcę.
6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego
Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący
integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod
adresem http://www.otoelektro.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za
którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawcy – rozumie się przez to Macieja Jagiełło prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Maciej Jagiełło BAHAM z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul.
Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia, REGON: 221232185, NIP: 9581401649.
10.Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę
Towarów lub Usług.
11.Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie
Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12.Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na
odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
13.Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą
na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi
oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14.Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827).
15.Indywidualnym Profil Klienta - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za
pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi,
kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego
Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.
§ 2
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów,
uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta
do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi
lub gwarancji.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
- telefoniczną: (58) 573 45 11 lub 531 00 66 88,
- poczty elektronicznej: sklep@otoelektro.pl,
- pocztową: Maciej Jagiełło BAHAM, ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia.
4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz
znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie,
w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia
na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery
telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§ 3
[Rejestracja]
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz
rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.otoelektro.pl/pl/reg (dalej: formularz
rejestracyjny) podając co najmniej następujące informacje:
a.)adres poczty elektronicznej (e-mail),
b.)hasło,
2. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu
Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w
Sklepie Internetowym.
3. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego
Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych
informacji powinien on przesłać na adres e-mail sklep@otoelektro.pl prośbę o usunięcie
Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.
§ 4
[Składanie zamówienia]
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień.
2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
a)Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
b)Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu
Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia
Towaru, wybranie rodzaju płatności oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura
VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Złóż
zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru
do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych
kontaktowych, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub
faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku
„Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w
szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych.
Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym
fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
7. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w
Regulaminie.
8. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności
Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
9. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się
Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
§ 5
[Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]
1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty
elektronicznej lub telefonu.
2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres
poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać
będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3. Klient składa Zamówienie z wykorzystanie telefonu dzwoniąc na numer telefonu
Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 informując go o chęci złożenia Zamówienia za pomocą
telefonu i podają potrzebne do przyjęcia Zamówienia informacje. Sprzedawca przesyła
Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia z prośbą jego akceptację.
W podsumowaniu złożonego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że „złożenie
zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niego
dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty”.
4. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez
Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 potwierdzenia
złożenia zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w
zdaniu pierwszym, Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek
zapłaty.
5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Informacje te stanowią integralną
część Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w
szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
§ 6
[Wydanie Towaru]
1. Wydanie Towaru następuje poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem:
ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia.
2. W przypadku niektórych Towarów możliwe jest wydanie Towaru Klientowi
za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas
możliwość taka wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.
3. Klient może również zamówić usługę dostawy przez Sprzedawcę Towaru (Usługa), jeśli
możliwość taka wynika ze strony Sklepu Internetowego.
4. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1,
2 i 3, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku
wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2 albo 3 Klient podaje
w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany
Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
5. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa
Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na
stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
6. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez
Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
7. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa
Transportowego uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta spośród
wskazanych w § 7 ust. 6 lit. a) (przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy) lub § 7 ust.
6 lit. c) (płatność kartą kredytową za pomocą serwisu Przelewy24.pl) i § 7 ust. 6 lit. b)
(płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta) i wynosi odpowiednio:
Waga Forma PRZEDPŁATA I PŁATNOŚĆ
KARTĄ (§ 7 UST. 1 LIT. A) I C)
POBRANIE
(§ 7 UST. 1 LIT. B)
do 10 kg paczka 16,00 zł 24,00 zł
11-30 kg paczka 18,00 zł 25,00 zł
31-50 kg paczka 25,00 zł 50,00 zł
51-200 kg paleta 130,00 zł 180,00 zł
201-400 kg paleta 150,00 zł 300,00 zł
powyżej 400 kg paleta 200,00 zł 400,00 zł
8. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.
9. Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od
Klienta wynagrodzenie za Usługę w wysokości określonej na stronie Sklepu
Internetowego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co
do przewidywanego terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną.
11. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się,
aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę
czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu
szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył
towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
12. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we
wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas
występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca
poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie
czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie
Towaru.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar
wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu
lub rozładunku Towaru.
§ 7 [Płatności]
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym
sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie
przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie
wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W
przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę
Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub
Usługi.
3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca
wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym
przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie
internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu
płatności przysługuje Klientowi.
6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a)przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b)płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta,
c)płatność kartą kredytową za pomocą serwisu Przelewy24.pl,
d)za pobraniem.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) Sprzedawca poda Klientowi dane do
przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić
płatność.
8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej
Cenie.
§ 8
[Odstąpienie od umowy]
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
w informacji, o której mowa w ust. 2.
2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór
formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności
Towaru.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany
Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca
zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:
a) Klientowi niebędącemu Konsumentem,
b) w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę dostarczenia Towaru
za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę.
8. W nawiązaniu do ust. 8 lit. b) Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez
Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.
§ 9
[Procedura reklamacji]
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany
Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Maciej Jagiełło BAHAM, ul. Janka
Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia, za pośrednictwem poczty e-mail na adres
reklamacje@otoelektro.pl lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.
§ 10
[Gwarancja jakości]
1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem
Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez
producenta lub dystrybutora.
3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości
udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki
producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji
oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub
Umowy.
§ 11
[Sposoby polubownego załatwiania sporów]
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym.
3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich
zamiejscowe oddziały.
4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające
przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq596
§ 12
[Postanowienia końcowe]
1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w
dniu zawarcia Umowy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych
postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną
część Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta
również Ustawy.
4. Załącznikami do Regulaminu są:
a) Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
b) Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
Data opublikowania regulaminu: 05.01.2015
ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA
Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:
- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno –
wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie ostatniej z rzeczy;
- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie
ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku zwrotu rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły
sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
maksymalnie w wysokości: 500 PLN
ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Pan Maciej Jagiełło
- prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Maciej Jagiełło BAHAM z siedzibą
w Gdyni
ul. Janka Wiśniewskiego 26
81-335 Gdynia
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których
odstępują Państwo od umowy)
Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________
numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________
Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________
Adres konsumenta: __________________________
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________
Data: _______________________________

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl